פיתוח תיירות חקלאית

ליצירת קשר ולבירור פרטים נוספים:
משרד החקלאות שם לו למטרה לתת סיוע כספי לפיתוח מיזמים עצמאיים של תיירות חקלאית, כאשר היא נלווית לפעילות חקלאית קודמת, באמצעות:
הגדלת הכנסות המשק החקלאי מפעילות נוספת במשק.
גיוון התעסוקה במרחב הכפרי ע”י שילוב העיסוק בתיירות.
הצגת החקלאות בפני הקהל הרחב והעלאת תדמיתה של החקלאות.
קהל יעד
​יזמי תיירות חקלאית שהם חקלאים או אגודות חקלאיות או בתי ספר חקלאיים, המעוניינים
בפיתוח והקמת מרכזי מבקרים במשק המשפחתי ובמשק השיתופי.
תנאי זכאות ו/או דרישות סף
​המיזם מתבסס על ענף חקלאי, במשק חקלאי פעיל והחקלאי מקבל הכנסות המיזם.
הפעילות המבוקשת אינה עומדת בסתירה לחוזה של החקלאי עם ממ”י או עם האגודה.
צירוף לבקשה פרוגראמה רעיונית, תוכנית תיירותית/כלכלית/עסקית, כתבי כמויות מתומחרים ופירוט מקורות המימון.
היתר בניה למיזם המבוקש בצירוף הבקשה חתומה ומאושרת על-ידי בעל הקרקע והוועדה המקומית.
פירוט הסיוע
​משרד החקלאות יעניק סיוע כספי בגין השקעות מוכרות לפרויקט פיתוח תיירות חקלאית הכוללות את
התחומים הבאים: בניה, הקמה ושיפוץ של מרכז מבקרים, הצטיידות ציוד במרכז מבקרים ופיתוח ותשתיות.
היקף תוכנית ההשקעות למשק חקלאי יהיה עד ל- 150,000 ש”ח לפרוייקט וסכום המענק המינימלי 5,000 ש”ח.
היקף ההשקעות במשק קיבוצי או מושב שיתופי עד 300,000 ש”ח.
שיעור ההשתתפות של משרד החקלאות יעמוד על שיעור של 30% מערך ההשקעה המוכרת.
יצירת קשר
אתר אינטרנט: www.moag.gov.il

© 2013-2014 אופיר פרום כל הזכויות שמורות Premium theme by ThemeSmarts